Frag WarĐấu Lựu Đạn(Frag War) là một submode trong Counter-Strike Online.

Gameplay[edit | edit source]

Trong mode này, người chơi chỉ có thể sử dụng vũ khí cận chiếnLựu đạn bi. Người chơi tiêu diệt đội đối phương bằng Lựu đạn hay dao. Lựu đạn sau khi ném đi sẽ được thay bằng cái mới sau vài giây.

Mode này chỉ được sử dụng trong Original, DeathmatchTeam Deathmatch.

Trong Team Deathmatch, người chơi cũng có thể sử dụng các loại lựu đạn khác.

Chiến thuật[edit | edit source]

  • Sử dụng mode này để làm 'Quăng lựu đạn' trong Nhiệm vụ hàng ngày.
  • Cần rất nhiều kĩ năng để thắng trong mode này.
  • Chạy khi có bom quăng tới.
  • Số lượng lựu đạn không có hạn.
  • Vũ khí cận chiến có sát thương thấp hơn trong mode này, nên sử dụng hợp lí.


Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.