FANDOM


Đạn có thể hiểu là một loại nhiên liêu mà giúp cho Vũ khí sử dụng được. Nhiều súng khác nhau sử dụng đạn khác nhau. Đây là những loại đạn có trong Counter-Strike Online.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.