FANDOM


Hồi sinh trong trận là một vật phẩm hỗ trợ trong Human ScenarioZombie Scenario trong Counter-Strike Online.

Tổng quanEdit

Vật phẩm có thể sử dụng sau khi bạn chết trong Human Scenario hay Zombie Scenario, bằng cách nhấn phím R . Sau khi chết, người chơi có thể sử dụng vật phẩm này để hồi sinh lập tức với các vũ khí và trang bị trước khi chết thay vì vũ khí mặc định và phải chờ thời gian hồi hay phải chờ cho hết round (tối đa 60s). Người chơi bất tử trong 5s sau khi hồi sinh và không thể sử dụng lại vật phẩm trong vòng 3 phút.

Trong các bản đồ sống sót, vật phẩm này không thể sử dụng nếu vòng đấu còn ít hơn 30s.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.