Map(Hay bản đồ) là một loại cấu trúc mà người chơi có thể đi lại , chẳng hạn như là khư vực gần hoặc khu vực rộng. Maps cũng là nơi mà tất cả các hành động diễn ra. Dưới đây là những loại Map trong Counter-Strike Online:


Đây là những loại bản đồ có trong Counter-Strike Online 2:

  • Bản đồ Giải Cưu Con Tin
  • Bản đồ Gỡ Bom
  • Bản đồ Đấu Đội
  • Bản đồ Defense
  • Bản đồ Duel
  • Bản đồ Commander-Z
  • Bản đồ Nhiệm Vụ
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.