Metal Arena là một mode trong Counter-Strike Online dựa trên chế độHuman Scenario.

Pvpve.png
Quasar
Metal Gate

Cách chơi[edit | edit source]

Metal Arena bao gồm 3 nhân vật khá nhau được chia thành 2 phe Đỏ và Xanh. Phe nào ghi được nhiều điểm hơn sẽ thắng. Cả hai phe có thể chiếm căn cứ để hồi sinh Bots. Thời gian hồi sinh phụ thuộc vào số căn cứ bạn đã chiếm. Khi một người chơi đứng ở vị trí hồi sinh, máu và giáp sẽ được hồi phục. Khi bấm phím 0 sẽ dịch chuyển người chơi trở về vị trí hồi sinh sau 3 giây và mất 3 phút để hồi phục.

Bản đồ[edit | edit source]

Có 2 bản đồ trong chế độ này:

Gallery[edit | edit source]

CSO絕對武力_機甲模式


Thêm[edit | edit source]


Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.