FANDOM


Metal Arena là một mode trong Counter-Strike Online dựa trên chế độHuman Scenario.

Pvpve
Quasar
Pulsar

Cách chơiEdit

Metal Arena bao gồm 3 nhân vật khá nhau được chia thành 2 phe Đỏ và Xanh. Phe nào ghi được nhiều điểm hơn sẽ thắng. Cả hai phe có thể chiếm căn cứ để hồi sinh Bots. Thời gian hồi sinh phụ thuộc vào số căn cứ bạn đã chiếm. Khi một người chơi đứng ở vị trí hồi sinh, máu và giáp sẽ được hồi phục. Khi bấm phím 0 sẽ dịch chuyển người chơi trở về vị trí hồi sinh sau 3 giây và mất 3 phút để hồi phục.

Bản đồEdit

Có 2 bản đồ trong chế độ này:

GalleryEdit

CSO絕對武力 機甲模式

CSO絕對武力 機甲模式


ThêmEdit


Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.